SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
add Task Addon oi 4 e2 d1 45 66% 93
age Zadanie Agenci oi 3 e3 d1 44 65% 88
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 35 34% 39
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 104 70% 76
aut Task Automorphisms oi 7 e2 d1 14 21% 50
aut Task Motorways oi 10 e2 d1 72 34% 63
baj Task Bytecomputer oi 20 e3 d1 119 87% 91
baj Task The Walk of Bytie-boy oi 16 e2 d1 40 42% 62
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 208 63% 81
ban Task ATMs oi 5 e3 d1 13 46% 72
bbb Task BBB oi 15 e2 d1 107 70% 78
bon Task Vouchers oi 19 e2 d1 362 79% 89
bra Task Gates oi 11 e2 d1 26 57% 85
cho Task Hamsters oi 17 e2 d1 128 73% 84
czw Drzewo czwórkowe oi 27 e2 d1 55 49% 63
doo Task Around the world oi 21 e3 d1 87 77% 84
dro Drogi rowerowe oi 25 e2 d1 429 86% 90
dro Drogi zmiennokierunkowe oi 23 e2 d1 325 63% 72
dro Droga do domu oi d1 e3 28 7 71% 83
dwa Task Two Parties oi 12 e3 d1 19 73% 76