SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 39 30% 41
aut Task The Bus oi 12 e3 d2 132 87% 92
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 282 64% 81
bank Task Cash Dispenser oi 12 e1 97 70% 83
dwa Task Two Parties oi 12 e3 d1 22 77% 80
dwu Task Double-row oi 12 e3 d1 74 81% 83
dzi Task Hollows oi 12 e3 d0 65 35% 64
kos Zadanie Kości oi 12 e2 d2 67 40% 65
lot Task A Journey to Mars oi 12 e2 d0 81 69% 73
lus Task Mirror Trap oi 12 e3 d2 5 0% 0
pra Task Dextrogyrate Camel oi 12 e3 d2 8 25% 55
pun Task Points oi 12 e1 16 43% 70
sam Task Toy Cars oi 12 e1 148 75% 83
ska Task Piggy Banks oi 12 e1 292 70% 85
sko Task Knights oi 12 e1 40 50% 55
sum Task Fibonacci Sums oi 12 e2 d1 52 48% 70
sza Task Template oi 12 e2 d2 324 66% 83