SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 35 34% 39
aut Task The Bus oi 12 e3 d2 96 86% 91
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 208 63% 81
bank Task Cash Dispenser oi 12 e1 77 68% 80
dwa Task Two Parties oi 12 e3 d1 19 73% 76
dwu Task Double-row oi 12 e3 d1 60 80% 81
dzi Task Hollows oi 12 e3 d0 51 33% 63
kos Zadanie Kości oi 12 e2 d2 55 40% 63
lot Task A Journey to Mars oi 12 e2 d0 69 75% 78
lus Task Mirror Trap oi 12 e3 d2 4 0% 0
pra Task Dextrogyrate Camel oi 12 e3 d2 6 16% 48
pun Task Points oi 12 e1 14 42% 71
sam Task Toy Cars oi 12 e1 97 77% 86
ska Task Piggy Banks oi 12 e1 218 68% 84
sko Task Knights oi 12 e1 22 22% 26
sum Task Fibonacci Sums oi 12 e2 d1 38 55% 76
sza Task Template oi 12 e2 d2 230 66% 83