SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 40 32% 43
aut Task The Bus oi 12 e3 d2 143 88% 92
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 293 65% 82
bank Task Cash Dispenser oi 12 e1 103 70% 84
dwa Task Two Parties oi 12 e3 d1 23 78% 80
dwu Task Double-row oi 12 e3 d1 82 80% 83
dzi Task Hollows oi 12 e3 d0 71 35% 63
kos Zadanie Kości oi 12 e2 d2 70 40% 65
lot Task A Journey to Mars oi 12 e2 d0 84 69% 73
lus Task Mirror Trap oi 12 e3 d2 5 0% 0
pra Task Dextrogyrate Camel oi 12 e3 d2 8 25% 55
pun Task Points oi 12 e1 16 43% 70
sam Task Toy Cars oi 12 e1 163 75% 83
ska Task Piggy Banks oi 12 e1 313 70% 85
sko Task Knights oi 12 e1 40 50% 55
sum Task Fibonacci Sums oi 12 e2 d1 56 48% 71
sza Task Template oi 12 e2 d2 344 67% 84