SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mis Misie-Patysie oi 11 e3 d2 27 51% 60
pin PIN-kod oi 11 e1 24 66% 69
bra Task Gates oi 11 e2 d1 35 51% 79
gra Task Game oi 11 e1 57 52% 56
jas Task Cave oi 11 e2 d1 71 36% 62
kag Task C-algae oi 11 e3 d2 10 50% 69
mak Task Maximal Orders of Permutations oi 11 e3 d2 13 69% 75
mos Task The Bridge oi 11 e2 d0 268 82% 85
prz Task Passage oi 11 e2 d2 58 51% 73
szn Task Strings oi 11 e1 23 52% 56
szp Task Spies oi 11 e1 118 77% 83
tur Task The Tournament oi 11 e2 d2 65 40% 61
wsc Task East-West oi 11 e3 d1 19 52% 82
wys Task The Islands oi 11 e3 d1 20 80% 88
zaw Task The Competition oi 11 e1 115 61% 77
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 7 28% 28