SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mis Misie-Patysie oi 11 e3 d2 12 66% 74
pin PIN-kod oi 11 e1 14 57% 57
bra Task Gates oi 11 e2 d1 25 56% 85
gra Task Game oi 11 e1 40 57% 59
jas Task Cave oi 11 e2 d1 40 42% 65
kag Task C-algae oi 11 e3 d2 6 66% 78
mak Task Maximal Orders of Permutations oi 11 e3 d2 5 60% 67
mos Task The Bridge oi 11 e2 d0 101 67% 72
prz Task Passage oi 11 e2 d2 34 64% 82
szn Task Strings oi 11 e1 13 61% 68
szp Task Spies oi 11 e1 61 75% 84
tur Task The Tournament oi 11 e2 d2 46 41% 63
wsc Task East-West oi 11 e3 d1 16 56% 82
wys Task The Islands oi 11 e3 d1 17 76% 86
zaw Task The Competition oi 11 e1 58 56% 79
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 4 25% 25