SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mis Misie-Patysie oi 11 e3 d2 13 61% 68
pin PIN-kod oi 11 e1 20 65% 67
bra Task Gates oi 11 e2 d1 27 59% 86
gra Task Game oi 11 e1 43 58% 60
jas Task Cave oi 11 e2 d1 43 44% 66
kag Task C-algae oi 11 e3 d2 7 57% 72
mak Task Maximal Orders of Permutations oi 11 e3 d2 5 60% 67
mos Task The Bridge oi 11 e2 d0 108 68% 73
prz Task Passage oi 11 e2 d2 36 63% 83
szn Task Strings oi 11 e1 13 61% 68
szp Task Spies oi 11 e1 67 77% 85
tur Task The Tournament oi 11 e2 d2 47 42% 64
wsc Task East-West oi 11 e3 d1 17 52% 81
wys Task The Islands oi 11 e3 d1 17 76% 86
zaw Task The Competition oi 11 e1 63 57% 77
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 4 25% 25