SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gil Gildie gil OI17 oi 17 e1 423 85% 89
kol Kolej OI17 kol oi 17 e1 111 14% 19
tes Test na inteligencję OI17 tes oi 17 e1 337 68% 76
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 110 75% 87
cho Zadanie Chomiki OI17 cho oi 17 e2 d1 100 73% 84
gra Zadanie Gra w minima gra OI17 oi 17 e3 d1 172 95% 95
jed Zadanie Jedynki OI17 jed oi 17 e3 d2 7 57% 67
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 128 64% 75
kor Zadanie Korale OI17 kor oi 17 e1 95 74% 86
lat Zadanie Latarnia OI17 lat oi 17 e3 d1 6 83% 90
mon Zadanie Monotoniczność mon OI17 oi 17 e3 d0 17 82% 85
mot Zadanie Monotoniczność 2 OI17 mot oi 17 e3 d0 9 55% 66
mos Zadanie Mosty OI17 mos oi 17 e3 d2 41 78% 79
naj Zadanie Najdzielniejszy dzielnik OI17 naj oi 17 e1 20 70% 80
owc Zadanie Owce OI17 owc oi 17 e2 d2 35 74% 82
pil Zadanie Piloci OI17 pil oi 17 e3 d2 241 72% 83
tel Zadanie Teleporty OI17 tel oi 17 e2 d2 63 76% 77
zab Zadanie Żabka OI17 zab oi 17 e3 d1 57 87% 96