SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gil Gildie gil OI17 oi 17 e1 456 84% 88
kol Kolej OI17 kol oi 17 e1 117 15% 20
tes Test na inteligencję OI17 tes oi 17 e1 356 68% 76
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 115 73% 86
cho Zadanie Chomiki OI17 cho oi 17 e2 d1 104 74% 85
gra Zadanie Gra w minima gra OI17 oi 17 e3 d1 175 95% 95
jed Zadanie Jedynki OI17 jed oi 17 e3 d2 8 50% 61
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 135 64% 76
kor Zadanie Korale OI17 kor oi 17 e1 101 75% 86
lat Zadanie Latarnia OI17 lat oi 17 e3 d1 7 85% 91
mon Zadanie Monotoniczność mon OI17 oi 17 e3 d0 17 82% 85
mot Zadanie Monotoniczność 2 OI17 mot oi 17 e3 d0 9 55% 66
mos Zadanie Mosty OI17 mos oi 17 e3 d2 41 78% 79
naj Zadanie Najdzielniejszy dzielnik OI17 naj oi 17 e1 20 70% 80
owc Zadanie Owce OI17 owc oi 17 e2 d2 38 76% 83
pil Zadanie Piloci OI17 pil oi 17 e3 d2 247 72% 83
tel Zadanie Teleporty OI17 tel oi 17 e2 d2 71 73% 74
zab Zadanie Żabka OI17 zab oi 17 e3 d1 62 85% 96