SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gil Gildie gil OI17 oi 17 e1 483 86% 89
kol Kolej OI17 kol oi 17 e1 123 17% 22
tes Test na inteligencję OI17 tes oi 17 e1 382 69% 76
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 132 74% 86
cho Zadanie Chomiki OI17 cho oi 17 e2 d1 116 75% 84
gra Zadanie Gra w minima gra OI17 oi 17 e3 d1 182 95% 95
jed Zadanie Jedynki OI17 jed oi 17 e3 d2 8 50% 61
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 146 64% 75
kor Zadanie Korale OI17 kor oi 17 e1 131 74% 86
lat Zadanie Latarnia OI17 lat oi 17 e3 d1 7 85% 91
mon Zadanie Monotoniczność mon OI17 oi 17 e3 d0 19 78% 82
mot Zadanie Monotoniczność 2 OI17 mot oi 17 e3 d0 11 45% 62
mos Zadanie Mosty OI17 mos oi 17 e3 d2 45 77% 79
naj Zadanie Najdzielniejszy dzielnik OI17 naj oi 17 e1 22 68% 77
owc Zadanie Owce OI17 owc oi 17 e2 d2 43 76% 83
pil Zadanie Piloci OI17 pil oi 17 e3 d2 272 72% 83
tel Zadanie Teleporty OI17 tel oi 17 e2 d2 82 75% 76
zab Zadanie Żabka OI17 zab oi 17 e3 d1 71 84% 94