SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tel Task Teleportation oi 17 e2 d2 87 78% 79
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 228 74% 82
tou Task Tour de Byteotia oi 19 e2 d0 51 78% 80
tro Task Triangles oi 2 e2 d1 218 64% 80
tro Task Trinomial oi 10 e2 d1 20 45% 59
tro Task Triple-Arm Crane oi 7 e2 d1 44 84% 94
trz Zadanie Trzy Wieże oi 22 e2 d2 203 67% 82
tur Task The Tournament oi 11 e2 d2 46 41% 63
uci Task The Great Escape oi 15 e2 d2 20 40% 47
wie Task Polygon oi 2 e2 d2 30 73% 83
wie Zadanie Wieże oi 3 e2 d1 76 76% 89
wyl Task Counting-Out Rhyme oi 9 e2 d1 63 71% 74
wys Task Island oi 8 e2 d1 5 60% 60
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87
zaj Zająknięcia oi 23 e2 d1 273 78% 82
zam Zamek oi 24 e2 d2 121 43% 68
zaw Zawody sportowe oi 24 e2 d0 102 76% 83
zdj Zdjęcia krasnali oi 28 d1 e2 36 80% 83