SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
drz Drzewa oi 14 e1 16 31% 55
egz Egzamin na prawo jazdy oi 14 e3 d2 18 77% 81
klo Klocki oi 14 e3 d2 79 64% 70
atr Task Tourist Attractions oi 14 e1 54 25% 56
biu Task Offices oi 14 e1 135 71% 83
gaz Task Gas Pipelines oi 14 e3 d1 88 81% 87
grz Task Ridges and Valleys oi 14 e2 d0 266 75% 90
kol Task Railway oi 14 e3 d0 16 25% 44
meg Task Megalopolis oi 14 e2 d2 480 80% 86
odw Task Weights oi 14 e3 d1 99 88% 90
osi Task Axes of Symmetry oi 14 e1 61 73% 82
pow Task The Flood oi 14 e2 d1 125 69% 77
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 48 64% 73
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 380 76% 84
wag Task Quaternary Balance oi 14 e3 d2 12 66% 70
zap Task Queries oi 14 e1 46 19% 47