SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
drz Drzewa oi 14 e1 12 25% 50
egz Egzamin na prawo jazdy oi 14 e3 d2 10 80% 80
klo Klocki oi 14 e3 d2 68 63% 69
atr Task Tourist Attractions oi 14 e1 36 27% 59
biu Task Offices oi 14 e1 114 71% 84
gaz Task Gas Pipelines oi 14 e3 d1 79 81% 87
grz Task Ridges and Valleys oi 14 e2 d0 227 74% 90
kol Task Railway oi 14 e3 d0 16 25% 44
meg Task Megalopolis oi 14 e2 d2 403 79% 86
odw Task Weights oi 14 e3 d1 91 90% 91
osi Task Axes of Symmetry oi 14 e1 52 75% 84
pow Task The Flood oi 14 e2 d1 112 66% 75
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 42 64% 70
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 315 77% 84
wag Task Quaternary Balance oi 14 e3 d2 9 66% 72
zap Task Queries oi 14 e1 38 13% 42