SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
drz Drzewa oi 14 e1 8 25% 55
egz Egzamin na prawo jazdy oi 14 e3 d2 10 80% 80
klo Klocki oi 14 e3 d2 45 64% 70
atr Task Tourist Attractions oi 14 e1 30 26% 57
biu Task Offices oi 14 e1 90 74% 85
gaz Task Gas Pipelines oi 14 e3 d1 59 76% 84
grz Task Ridges and Valleys oi 14 e2 d0 162 75% 90
kol Task Railway oi 14 e3 d0 16 18% 43
meg Task Megalopolis oi 14 e2 d2 242 82% 88
odw Task Weights oi 14 e3 d1 75 89% 90
osi Task Axes of Symmetry oi 14 e1 49 73% 83
pow Task The Flood oi 14 e2 d1 80 65% 74
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 37 64% 68
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 228 74% 82
wag Task Quaternary Balance oi 14 e3 d2 9 66% 72
zap Task Queries oi 14 e1 36 13% 43