SZKOpuł
None
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klu Klubowicze 2 klu OI26 oi 26 e1 39 58% 66
nie Niedbałość OI26 nie oi 26 e1 33 36% 46
par Para naszyjników OI26 par oi 26 e1 37 48% 57
pod Podciągi pod OI26 oi 26 e1 14 21% 32
rob Robocik rob OI26 oi 26 e1 52 30% 41
pio Pionek OI25 pio oi 25 e1 211 42% 54
pla Plan metra OI25 pla oi 25 e1 96 77% 83
pow Powódź OI25 pow oi 25 e1 75 90% 93
pra Prawnicy OI25 pra oi 25 e1 175 81% 84
roz Różnorodność OI25 roz oi 25 e1 74 32% 61
fla Flappy Bird fla OI24 oi 24 e1 200 70% 76
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 112 73% 85
rep Reprezentacje różnicowe rep OI24 oi 24 e1 44 81% 88
sab Sabotaż SAB OI24 oi 24 e1 103 88% 90
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 40 65% 75
hyd Hydrorozgrywka hyd OI23 oi 23 e1 13 38% 44
nad Nadajniki nad OI23 oi 23 e1 25 72% 76
kor Korale kor OI23 oi 23 e1 42 50% 67
nim Nim z utrudnieniem nim OI23 oi 23 e1 46 71% 82
par Park wodny par OI23 oi 23 e1 46 45% 64