SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klu Klubowicze 2 OI26 klu oi e1 26 27 74% 80
nie Niedbałość nie OI26 oi e1 26 19 36% 48
par Para naszyjników par OI26 oi e1 26 27 55% 63
pod Podciągi OI26 pod oi e1 26 8 25% 37
rob Robocik OI26 rob oi e1 26 30 46% 57
pio Pionek pio OI25 oi e1 25 178 42% 54
pla Plan metra pla OI25 oi e1 25 85 77% 84
pow Powódź pow OI25 oi e1 25 65 92% 95
pra Prawnicy pra OI25 oi e1 25 156 82% 86
roz Różnorodność roz OI25 oi e1 25 67 31% 61
fla Flappy Bird OI24 fla oi e1 24 179 68% 75
pod Podzielność OI24 pod oi e1 24 94 73% 85
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi e1 24 38 84% 91
sab Sabotaż OI24 SAB oi e1 24 89 89% 91
tur Turysta OI24 tur oi e1 24 37 64% 74
hyd Hydrorozgrywka hyd OI23 oi e1 23 10 50% 52
nad Nadajniki nad OI23 oi e1 23 19 63% 68
kor Korale kor OI23 oi e1 23 37 45% 64
nim Nim z utrudnieniem nim OI23 oi e1 23 42 71% 83
par Park wodny par OI23 oi e1 23 40 40% 60