SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 82 75% 81
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 303 73% 79
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 360 79% 85
kuc Kucharz OI24 kuc oi 24 e3 d2 57 54% 62
mid Midas OI24 mid oi 24 e3 d1 144 72% 82
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 118 77% 80
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 159 79% 88
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi 24 e1 71 81% 87
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 43 79% 86
sab Sabotaż OI24 SAB oi 24 e1 160 88% 91
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 320 76% 86
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 179 62% 74
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 63 61% 73
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 99 41% 68
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 47 46% 78
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 83 75% 82