SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 76 73% 80
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 293 73% 79
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 343 80% 86
kuc Kucharz OI24 kuc oi 24 e3 d2 57 54% 62
mid Midas OI24 mid oi 24 e3 d1 142 71% 81
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 114 78% 81
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 154 79% 88
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi 24 e1 71 81% 87
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 42 80% 88
sab Sabotaż OI24 SAB oi 24 e1 152 87% 90
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 310 76% 86
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 178 62% 74
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 60 63% 73
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 96 41% 67
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 47 46% 78
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 83 75% 82