SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
fla Flappy Bird fla OI24 oi 24 e1 210 70% 77
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 113 73% 86
rep Reprezentacje różnicowe rep OI24 oi 24 e1 45 82% 89
sab Sabotaż SAB OI24 oi 24 e1 104 88% 90
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 41 63% 75
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 52 82% 88
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 96 61% 75
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 215 75% 87
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 72 41% 69
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 262 81% 87
piz Dostawca pizzy piz OI24 oi 24 e3 d0 54 77% 84
mid Midas mid OI24 oi 24 e3 d1 104 74% 83
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 72 80% 82
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 30 50% 78
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 25 76% 84
kuc Kucharz kuc OI24 oi 24 e3 d2 39 48% 59