SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 61 73% 80
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 241 72% 78
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 310 81% 87
kuc Kucharz OI24 kuc oi 24 e3 d2 46 47% 58
mid Midas OI24 mid oi 24 e3 d1 123 72% 81
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 98 78% 81
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 133 77% 88
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi 24 e1 56 83% 89
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 35 82% 89
sab Sabotaż OI24 SAB oi 24 e1 126 87% 89
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 280 75% 86
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 140 66% 78
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 49 67% 76
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 88 40% 66
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 38 50% 76
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 71 78% 84