SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 170 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 263 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 58 81% 83
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 300 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 416 95% 96
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 80 41% 55
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 143 82% 89
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 64 75% 79
min Minusy oig ukryta e1 14 74 56% 62
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 148 97% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 70 62% 74
ser Serca oig otwarta 14 e1 176 94% 94
apt Zadanie Apteka apt OIG6 oig 6 e1 414 61% 82
aut Zadanie Autobus aut OIG2 oig 2 e1 19 84% 90
baj Zadanie Bajtocja baj OIG1 oig 1 e1 173 67% 71
dwa Zadanie Dwa słowa dwa OIG6 oig 6 e1 180 39% 68
hur Zadanie Hurtownia hur OIG2 oig 2 e1 393 76% 89
kla Zadanie Klasy kla OIG3 oig 3 e1 133 75% 79
nas Zadanie Naszyjniki nas OIG3 oig 3 e1 145 64% 72
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 405 70% 81