SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 119 84% 84
des Deski oig e1 otwarta 14 222 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 43 79% 82
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 208 95% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 252 96% 97
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 69 36% 51
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 119 81% 88
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 53 79% 82
min Minusy oig ukryta e1 14 58 51% 58
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 127 98% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 55 60% 72
ser Serca oig otwarta 14 e1 137 94% 95
apt Zadanie Apteka apt OIG6 oig 6 e1 363 61% 83
aut Zadanie Autobus aut OIG2 oig 2 e1 17 82% 89
baj Zadanie Bajtocja baj OIG1 oig 1 e1 158 67% 72
dwa Zadanie Dwa słowa dwa OIG6 oig 6 e1 166 39% 68
hur Zadanie Hurtownia hur OIG2 oig 2 e1 332 74% 88
kla Zadanie Klasy kla OIG3 oig 3 e1 129 75% 78
nas Zadanie Naszyjniki nas OIG3 oig 3 e1 127 65% 74
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 290 73% 86