SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 138 84% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 246 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 52 78% 81
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 234 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 275 96% 97
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 77 38% 53
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 134 83% 89
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 62 75% 80
min Minusy oig ukryta e1 14 67 56% 63
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 137 98% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 66 63% 74
ser Serca oig otwarta 14 e1 153 95% 95
apt Zadanie Apteka apt OIG6 oig 6 e1 371 62% 83
aut Zadanie Autobus aut OIG2 oig 2 e1 18 83% 89
baj Zadanie Bajtocja baj OIG1 oig 1 e1 168 67% 72
dwa Zadanie Dwa słowa dwa OIG6 oig 6 e1 175 40% 69
hur Zadanie Hurtownia hur OIG2 oig 2 e1 341 73% 88
kla Zadanie Klasy kla OIG3 oig 3 e1 131 74% 78
nas Zadanie Naszyjniki nas OIG3 oig 3 e1 133 65% 73
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 295 73% 86