SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 73 80% 80
des Deski oig e1 otwarta 14 76 85% 92
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 21 76% 79
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 100 95% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 100 92% 93
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 23 47% 60
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 80 83% 91
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 27 81% 85
min Minusy oig ukryta e1 14 38 39% 49
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 53 100% 100
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 30 53% 67
ser Serca oig otwarta 14 e1 106 93% 93
apt Zadanie Apteka apt OIG6 oig 6 e1 342 61% 82
aut Zadanie Autobus aut OIG2 oig 2 e1 16 81% 88
baj Zadanie Bajtocja baj OIG1 oig 1 e1 145 67% 72
dwa Zadanie Dwa słowa dwa OIG6 oig 6 e1 147 38% 66
hur Zadanie Hurtownia hur OIG2 oig 2 e1 295 72% 88
kla Zadanie Klasy kla OIG3 oig 3 e1 125 76% 80
nas Zadanie Naszyjniki nas OIG3 oig 3 e1 117 65% 75
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 261 71% 85