SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 165 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 261 84% 90
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 265 96% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 380 95% 96
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 141 82% 89
ser Serca oig otwarta 14 e1 174 94% 94