SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 73 73% 80
bas Basen oig 14 e1 otwarta 242 83% 85
des Deski oig e1 otwarta 14 361 84% 90
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 102 44% 56
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 351 95% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 488 96% 96
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 189 79% 86
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 171 91% 94
oij OIJ oig 15 otwarta e1 112 93% 94
pro Programy oig 15 otwarta e1 101 80% 85
ser Serca oig otwarta 14 e1 230 95% 95
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 96 94% 94