SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 34 76% 80
bas Basen oig 14 e1 otwarta 195 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 289 84% 90
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 18 61% 69
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 319 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 433 96% 96
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 161 81% 88
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 45 91% 92
oij OIJ oig 15 otwarta e1 43 95% 96
pro Programy oig 15 otwarta e1 44 84% 87
ser Serca oig otwarta 14 e1 191 94% 94
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 37 94% 94