SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 128 85% 86
des Deski oig e1 otwarta 14 233 84% 90
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 217 95% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 261 96% 97
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 127 82% 89
ser Serca oig otwarta 14 e1 146 95% 95