SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen oig 14 e1 otwarta 108 83% 84
des Deski oig e1 otwarta 14 184 82% 90
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 199 94% 95
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 242 96% 97
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 112 81% 88
ser Serca oig otwarta 14 e1 129 94% 94