SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 43 79% 82
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 69 36% 51
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 54 77% 81
min Minusy oig ukryta e1 14 58 51% 58
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 128 98% 98
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 55 60% 72