SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
prz Task Criminals oi 21 e2 d1 220 61% 75
pta Task Little Bird oi 21 e2 d2 278 79% 86
pus Zadanie Pustynia oi 22 e2 d1 95 52% 67
raj Task Rally oi 21 e2 d2 144 61% 74
rak Task Rockets oi 6 e2 d0 13 30% 59
rek Task Recursive Ant oi 4 e2 d2 12 66% 77
rod Task Tree Rotations 2 oi 18 e2 d2 38 42% 72
row Task Word Equations oi 5 e2 d1 153 53% 80
roz Zadanie Rozkład Fibonacciego oi 19 e2 d2 341 91% 95
sej Task Strongbox oi 18 e2 d0 30 63% 73
sie Task Road Net oi 5 e2 d0 67 88% 93
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 37 64% 68
fib Zadanie Słowa Fibonacciego oi 3 e2 d2 55 50% 75
spa Task Walk oi 20 e2 d0 29 37% 50
sum Task Fibonacci Sums oi 12 e2 d1 38 55% 76
sup Task Supercomputer oi 21 e2 d1 65 46% 60
sza Task Template oi 12 e2 d2 229 66% 83
sza Task Board Covering oi 2 e2 d2 23 73% 80
sza Zadanie Szatnia oi 19 e2 d1 224 77% 81
szk Task Schools oi 13 e2 d0 20 50% 79