SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tet Task Tetris pa 2006 final 12 58% 58
tet Task Tetris 4 50% 50
tet Task Tetris 3D 79 59% 66
tet Task Tetris 3D oi 13 e1 51 33% 46
tet Task Tetris Attack oi 14 e2 d2 300 77% 84
tet Task Tetris Attack 81 81% 84
all Task The Alliances ceoi 2010 d1 4 75% 84
all Task The Alliances 1 0% 38
mos Task The Bridge oi 11 e2 d0 245 81% 84
mos Task The Bridge 41 85% 87
aut Task The Bus oi 12 e3 d2 131 87% 91
aut Task The Bus 47 93% 94
kap Task The Captain 16 68% 70
kap Task The Captain amppz 2014 70 80% 87
cie Task The Carpenter amppz 2013 6 83% 86
cie Task The Carpenter 3 100% 100
kod Task The Code 7 71% 71
kod Task The Code oi 16 e3 d2 3 33% 73
zaw Task The Competition 55 63% 80
zaw Task The Competition oi 11 e1 89 60% 77