SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zyw Żywopłot OI23 zyw oi d1 e3 23 110 91% 94