SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bas Basen greedy oig e1 14 otwarta very_easy 270 84% 86