SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi d0 e3 24 60 75% 81