SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pen Zadanie Pensje OI19 pen oi d1 e3 19 62 82% 83
pen Task Salaries OI19 pen eng 33 69% 72