SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pen Task Salaries OI19 pen eng 47 76% 78
pen Zadanie Pensje OI19 pen oi d1 e3 19 130 87% 88