SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
hur Zadanie Hurtownia OI19 hur oi 19 e3 d2 98 77% 84
hur Zadanie Hurtownia hur OIG2 oig 2 e1 263 73% 89
hur Task Warehouse Store OI19 hur eng 52 78% 82