SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gro Task Speleology OI6 gro eng 25 64% 85
gro Zadanie Grotołazi OI6 gro oi d1 e2 6 76 65% 88