SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cen Task Price List cen OI20 eng 90 67% 71
cen Task The Prices AMPPZ2014 cen eng 5 100% 100
cen Zadanie Cennik cen OI20 oi 20 e1 36 38% 42
cen Zadanie Centrala telefoniczna cen OIG2 oig 2 e3 67 67% 81
cen Zadanie Ceny AMPPZ2014 cen 39 69% 82