SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 107 88% 92
wag Task Balance OI9 wag eng 5 80% 94
naw Task Brackets OI9 naw eng 12 50% 50
lic Task B-Smooth Numbers lic OI9 eng 9 22% 73
kom Task Byteasar the Travelling Salesman OI9 kom eng 36 86% 91
zam Task Castle OI9 zam eng 14 85% 90
szy Task Cipher OI9 szy eng 26 80% 85
wyl Task Counting-Out Rhyme OI9 wyl eng 16 68% 72
izo Task Insulator OI9 izo eng 33 100% 100
wys Task Island OI9 wys eng 31 100% 100
dzi Task Parcel dzi OI9 eng 38 81% 90
pro Task Protocols OI9 pro eng 6 66% 74
kol Task Railways OI9 kol eng 48 79% 90
kur Task Resort OI9 kur eng 10 100% 100
nar Task Skiers OI9 nar eng 29 55% 75
sup Task Superknight sup OI9 eng 20 30% 54
dzi Zadanie Działka dzi OI9 oi 9 e2 d1 151 75% 84
izo Zadanie Izolator OI9 izo oi 9 e2 d0 187 90% 93
kol Zadanie Koleje OI9 kol oi 9 e1 235 77% 88
kom Zadanie Komiwojażer Bajtazar OI9 kom oi 9 e1 249 79% 88