SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
rot Rotacje na drzewie OI18 rot oi 18 e2 d2 76 47% 60
roz Różnica OI18 roz oi 18 e2 d1 239 70% 80
smi Śmieci OI18 smi oi 18 e2 d1 108 68% 77
roz Task Difference OI18 roz eng 115 70% 83
dyn Task Dynamite OI18 dyn eng 25 88% 91
smi Task Garbage OI18 smi eng 48 79% 86
pio Task Lightning Conductor OI18 pio eng 60 63% 74
liz Task Lollipop OI18 liz eng 88 86% 91
met Task Meteors OI18 met eng 174 70% 84
okr Task Periodicity OI18 okr eng 11 81% 89
wyk Task Plot OI18 wyk eng 13 15% 67
pro Task Programming Contest OI18 pro eng 25 52% 72
pat Task Sticks OI18 pat eng 45 88% 92
sej Task Strongbox OI18 sej eng 36 66% 81
tem Task Temperature OI18 eng tem 76 80% 88
rot Task Tree Rotations OI18 rot eng 62 83% 89
rod Task Tree Rotations 2 OI18 rod eng 39 56% 79
tem Temperatura OI18 tem oi 18 e2 d2 317 72% 78
dyn Zadanie Dynamit OI18 dyn oi 18 e3 d0 49 81% 85
imp Zadanie Impreza imp OI18 oi 18 e3 d1 163 92% 92