SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
rot Rotacje na drzewie OI18 rot oi 18 e2 d2 77 48% 60
roz Różnica OI18 roz oi 18 e2 d1 250 70% 81
smi Śmieci OI18 smi oi 18 e2 d1 114 68% 76
roz Task Difference OI18 roz eng 117 71% 84
dyn Task Dynamite OI18 dyn eng 26 88% 92
smi Task Garbage OI18 smi eng 52 80% 87
pio Task Lightning Conductor OI18 pio eng 64 62% 74
liz Task Lollipop OI18 liz eng 96 84% 88
met Task Meteors OI18 met eng 188 71% 84
okr Task Periodicity OI18 okr eng 12 83% 90
wyk Task Plot OI18 wyk eng 14 14% 69
pro Task Programming Contest OI18 pro eng 26 53% 74
pat Task Sticks OI18 pat eng 47 87% 91
sej Task Strongbox OI18 sej eng 36 66% 81
tem Task Temperature OI18 eng tem 79 82% 90
rot Task Tree Rotations OI18 rot eng 65 84% 90
rod Task Tree Rotations 2 OI18 rod eng 40 55% 79
tem Temperatura OI18 tem oi 18 e2 d2 344 69% 75
dyn Zadanie Dynamit OI18 dyn oi 18 e3 d0 53 81% 86
imp Zadanie Impreza imp OI18 oi 18 e3 d1 173 93% 93