SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 93 66% 72
pla Plakatowanie OI15 pla oi 15 e1 715 82% 87
szk Szklana pułapka OI15 szk oi 15 e1 16 62% 63
bbb Task BBB OI15 eng bbb 43 79% 83
blo Task Blockade OI15 blo eng 44 88% 90
klo Task Building blocks klo OI15 eng 93 76% 85
lam Task Lights OI15 lam eng 8 25% 41
maf Task Mafia OI15 maf eng 44 81% 85
szk Task Mirror trap OI15 szk eng 8 75% 75
per Task Permutation OI15 per eng 15 73% 77
kup Task Plot purchase OI15 kup eng 80 77% 81
pla Task Postering OI15 pla eng 115 89% 92
rob Task Robinson OI15 rob eng 12 50% 79
pod Task Subdivision of Kingdom pod OI15 eng 35 68% 75
uci Task The Great Escape OI15 uci eng 14 57% 69
clo Task Toll clo OI15 eng 62 87% 90
poc Task Trains OI15 poc eng 27 62% 80
tro Task Triangles OI15 tro eng 34 85% 92
bbb Zadanie BBB OI15 bbb oi 15 e2 d1 77 74% 80
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 160 79% 83