SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 107 66% 73
pla Plakatowanie OI15 pla oi 15 e1 863 82% 86
szk Szklana pułapka OI15 szk oi 15 e1 17 64% 65
bbb Task BBB OI15 eng bbb 47 76% 80
blo Task Blockade OI15 blo eng 46 89% 91
klo Task Building blocks klo OI15 eng 102 74% 84
lam Task Lights OI15 lam eng 8 25% 41
maf Task Mafia OI15 maf eng 50 82% 85
szk Task Mirror trap OI15 szk eng 9 66% 66
per Task Permutation OI15 per eng 17 70% 75
kup Task Plot purchase OI15 kup eng 85 76% 80
pla Task Postering OI15 pla eng 126 89% 92
rob Task Robinson OI15 rob eng 13 46% 77
pod Task Subdivision of Kingdom pod OI15 eng 40 70% 75
uci Task The Great Escape OI15 uci eng 16 56% 66
clo Task Toll clo OI15 eng 64 87% 90
poc Task Trains OI15 poc eng 27 62% 80
tro Task Triangles OI15 tro eng 39 79% 90
bbb Zadanie BBB OI15 bbb oi 15 e2 d1 87 73% 81
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 175 79% 83