SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 113 64% 71
pla Plakatowanie OI15 pla oi 15 e1 936 82% 87
szk Szklana pułapka OI15 szk oi 15 e1 18 61% 62
bbb Task BBB OI15 eng bbb 52 78% 82
blo Task Blockade OI15 blo eng 48 89% 91
klo Task Building blocks klo OI15 eng 107 72% 83
lam Task Lights OI15 lam eng 8 25% 41
maf Task Mafia OI15 maf eng 54 81% 84
szk Task Mirror trap OI15 szk eng 9 66% 66
per Task Permutation OI15 per eng 19 73% 77
kup Task Plot purchase OI15 kup eng 87 75% 80
pla Task Postering OI15 pla eng 130 89% 91
rob Task Robinson OI15 rob eng 14 50% 79
pod Task Subdivision of Kingdom pod OI15 eng 41 70% 76
uci Task The Great Escape OI15 uci eng 16 56% 66
clo Task Toll clo OI15 eng 67 88% 91
poc Task Trains OI15 poc eng 29 62% 78
tro Task Triangles OI15 tro eng 40 80% 90
bbb Zadanie BBB OI15 bbb oi 15 e2 d1 102 70% 78
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 192 81% 84