SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pio Pionki pio OI1 oi e1 1 10 80% 80
prz Przedsięwzięcie prz OI1 oi d1 e2 1 24 83% 89