SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zuc Task Worms PA2006 eng zuc 6 100% 100
xor Task XOR Gates OI4 xor eng 9 77% 79