SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
xor Zadanie Bramki XOR OI4 xor oi e1 4 9 77% 87
xor Task XOR Gates OI4 xor eng 8 75% 76