SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tur Zadanie Turniej tur PA2002-2 pa 2002-2 r3 5 80% 84
tur Zadanie Turniej tur OI11 oi 11 e2 d2 33 39% 67
tur Zadanie Turniej tur SERWY2010 61 57% 88
tur Zadanie Ustawiony turniej tur PA2001 pa 2001 r4 5 40% 94
tur Turniej tur PA2016 pa final 2016 13 100% 100
tur Task The Tournament tur OI11 eng 22 68% 80
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 41 63% 75
tur Turniej trójinformatyczny tur OI25 oi 25 e3 d1 32 59% 65
tur Turystyka OI21 tur oi 21 e3 d1 2 0% 14