SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mos Zadanie Mosty OI17 mos oi 17 e3 d2 34 82% 84
mos Zadanie Most mos OI11 oi 11 e2 d0 72 66% 70
mos Task The Bridge mos OI11 eng 27 92% 92
mos Task Bridges OI17 mos eng 20 65% 73