SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mid Midas OI24 mid oi d1 e3 24 115 73% 81