SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
imp Zadanie Impreza imp OI18 oi 18 e3 d1 156 92% 92
imp Zadanie Impreza ONTAK2010 imp 2 50% 50
imp Zadanie Improwizator [B] imp PA2007 pa 2007 r4 b 3 33% 40
imp Task Improvisation [B] imp PA2007 eng 3 33% 40
imp Task Party ONTAK2010 imp eng 2 100% 100