SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bar Zadanie BARMAN ONTAK2009 bar 0 0% 0
bar Zadanie Barykady bar PA2007 pa 2007 final 21 52% 58
bar Zadanie Bar sałatkowy bar OI21 oi 21 e1 102 55% 72
bar Task Barricades bar PA2007 eng 52 71% 77
bar Task Salad Bar bar OI21 eng 148 66% 74