SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sab Sabotaż OI24 SAB oi e1 24 137 87% 89