SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sab Sabotaż OI24 SAB oi 24 e1 114 86% 89
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi 24 e1 49 83% 89
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 34 82% 88
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 300 81% 86
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 88 80% 83
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 70 78% 84
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 60 75% 81
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 124 75% 87
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 269 75% 86
mid Midas OI24 mid oi 24 e3 d1 115 73% 81
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 227 72% 78
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 48 66% 75
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 117 64% 78
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 36 47% 75
kuc Kucharz OI24 kuc oi 24 e3 d2 42 47% 57
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 87 41% 67