SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sab Sabotaż OI24 SAB oi 24 e1 137 87% 89
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep oi 24 e1 65 83% 88
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 40 82% 89
kon Kontenery kon OI24 oi 24 e2 d2 323 81% 87
pod Podzielność pod OI24 oi 24 e1 145 77% 87
zaw Zawody sportowe zaw OI24 oi 24 e2 d0 76 76% 83
oce Oceny oce OI24 oi 24 e3 d1 108 76% 80
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 290 76% 86
piz Dostawca pizzy OI24 piz oi 24 e3 d0 71 74% 80
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 265 73% 79
mid Midas OI24 mid oi 24 e3 d1 132 71% 81
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 158 66% 78
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 52 65% 73
zap Zapiekanki zap OI24 oi 24 e3 d1 40 50% 77
kuc Kucharz OI24 kuc oi 24 e3 d2 53 50% 59
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 93 41% 67