SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pin PIN-kod oi 11 e1 24 66% 69
mis Misie-Patysie oi 11 e3 d2 28 50% 58
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 7 28% 28
kag Task C-algae oi 11 e3 d2 10 50% 69
jas Task Cave oi 11 e2 d1 71 36% 62
wsc Task East-West oi 11 e3 d1 19 52% 82
gra Task Game oi 11 e1 58 53% 57
bra Task Gates oi 11 e2 d1 35 51% 79
mak Task Maximal Orders of Permutations oi 11 e3 d2 13 69% 75
prz Task Passage oi 11 e2 d2 59 50% 72
szp Task Spies oi 11 e1 120 76% 84
szn Task Strings oi 11 e1 23 52% 56
mos Task The Bridge oi 11 e2 d0 271 81% 85
zaw Task The Competition oi 11 e1 116 62% 77
wys Task The Islands oi 11 e3 d1 21 80% 88
tur Task The Tournament oi 11 e2 d2 66 39% 60