SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 16 25% 66
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 15 66% 73
wyl Wyliczanka oig ejoi-elim 14 d4 32 59% 72