SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kod Kodowanie oig d4 14 ejoi-elim 6 66% 91
kop Kopiec oig 14 ejoi-elim d4 10 80% 84
wyl Wyliczanka oig ejoi-elim 14 d4 19 68% 82