SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 35 45% 56
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 41 78% 85
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 23 47% 53