SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
krz Krzyżówka oig d2 ejoi-elim 14 20 65% 71
lan Łańcuchy górskie oig d2 ejoi-elim 14 20 80% 87
zdj Zdjęcia oig ejoi-elim 14 d2 18 44% 51