SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 28 67% 79
prz Przelewy oig d1 14 ejoi-elim 19 68% 74
sza Szarlotka oig ejoi-elim d1 14 27 66% 78