SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi d2 e3 11 4 75% 92
kag Task C-algae OI11 eng kag 10 90% 98