SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
blo Zadanie Blokada OI15 blo oi 15 e2 d0 175 79% 83
blo Zadanie Blokada blo PA2002-2 pa 2002-2 r4 11 36% 60
blo Task Blockade OI15 blo eng 46 89% 91