SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sab Sabotaż OI24 SAB oi e1 24 126 87% 89