SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tak Taksówki tak OI25 oi 25 e3 d2 41 80% 87
tak Task Taxis OI20 tak eng 71 71% 80
tak Zadanie Taksówki OI20 tak oi 20 e1 118 73% 82