Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Fundację Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych, pozyskanych w związku z rejestracją w systemie informatycznym w celu udziału w organizowanych przez Administratora konkursach jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025627 przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
 2. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są na podstawie:
  • wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a, oraz lit. c RODO w celu udziału w konkursach oraz treningach informatycznych, rejestracji w systemach informatycznych powiązanych z konkursami i treningami, przeprowadzenia i dokumentowania tych działań przez Administratora, w szczególności uczestnictwa w konkursach, oraz ogłoszenia wyników, a także w celach niezbędnej sprawozdawczości wynikającej z realizacji ww. działań oraz sporządzania wszelkich opracowań;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest przeprowadzenie Konkursu) – dotyczy dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zarejestrowania się w systemie informatycznym oraz udziału w konkursach, o których mowa powyżej.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją w systemie informatycznym, oraz udziałem w organizowanych przez Administratora konkursach ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w pkt 5 adres email. Część z tych czynności użytkownik może wykonać sam, a mianowicie:
  • dostęp i sprostowanie: menu w prawym górnym rogu -> edycja profilu
  • usunięcie z jednoczesnym cofnięciem zgody: edycja profilu -> przycisk "usuń konto".
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy kontaktować się pod adresem email: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Rozwoju Informatyki, ul. Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa.
 6. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub, którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, a także innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji konkursów i olimpiad. Dane mogą być przekazywane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz udostępniane podmiotom publicznym, na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń przez Administratora, w a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.