ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejszym wyrażam zgodę na:
  • przetwarzanie przez Fundację Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025627 przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy –będącej Administratorem następujących moich danych osobowych : imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika/pseudonim, nazwa szkoły wyłącznie w celu organizacji konkursów, rejestracji w systemach informatycznych powiązanych z konkursami, przeprowadzenia i dokumentowania konkursów przez Administratora, a także w celach niezbędnej sprawozdawczości wynikającej z realizacji konkursu oraz sporządzania wszelkich opracowań dotyczących konkursu;
  • udostępnienie moich danych w postaci imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz moich wypowiedzi na utworzonym publicznym forum, wszystkim uczestnikom konkursu, w którym biorę udział;
 2. Oświadczam jednocześnie, że:
  1. podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i równocześnie jestem świadomy, że brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w organizowanych przez Administratora konkursach;
  2. zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane we wskazanym powyżej celu nie dłużej niż do momentu cofnięcia niniejszej zgody, lub do czasu przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa;
  3. zostałem poinformowany o prawie żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, przy czym mam świadomość, że w przypadku cofnięcia zgody, o ile dane osobowe okażą się niezbędne do dalszego uczestnictwa w konkursie, Administrator ma prawo do skreślenia mnie z listy uczestników konkursu na każdym jego etapie, na co wyrażam zgodę;
  5. zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.