SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tet Task Tetris PA2006 tet eng 3 66% 66
tet Task Tetris 3D tet OI13 eng 50 54% 62
tet Task Tetris Attack OI14 tet eng 51 82% 84
tet Zadanie Tetris PA2006 tet pa 2006 final 4 50% 50
tet Zadanie Tetris 2D tet ALG 206 67% 81
tet Zadanie Tetris 3D tet OI13 oi 13 e1 33 30% 43
tet Zadanie Tetris Attack OI14 tet oi 14 e2 d2 165 75% 84