SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tas Task Shuffle OI10 tas eng 13 76% 82
tas Zadanie Taśma tas SERWY2010 351 62% 77
tas Zadanie Taśma tas OIG3 oig 3 e3 160 77% 82
tas Zadanie Tasowanie OI10 tas oi 10 e3 d2 13 61% 75
tas Zadanie Tasowanie tas PA2012 pa 2012 final 28 50% 76