SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tak Taksówki tak OI25 oi 25 e3 d2 50 82% 89
tak Task Taxis OI20 tak eng 79 72% 81
tak Zadanie Taksówki OI20 tak oi 20 e1 126 71% 79