SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tak Taksówki tak OI25 oi 25 e3 d2 69 85% 91
tak Task Taxis OI20 tak eng 95 74% 83
tak Zadanie Taksówki OI20 tak oi 20 e1 173 70% 80