SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
szp Task Spies OI11 szp eng 42 66% 77
szp Zadanie Szpiedzy OI11 szp oi e1 11 52 78% 87