SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
szp Task Spies OI11 szp eng 29 72% 77
szp Zadanie Szpiedzy OI11 szp oi e1 11 40 77% 86