SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
szp Zadanie Szpiedzy OI11 szp oi e1 11 30 86% 93
szp Task Spies OI11 szp eng 22 77% 83