SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
szk Szklana pułapka OI15 szk oi 15 e1 17 64% 65
szk Task Mirror trap OI15 szk eng 9 66% 66
szk Task Schools szk OI13 eng 18 77% 92
szk Zadanie Szklanki szk ILOCAMP11 118 80% 88
szk Zadanie Szkoły szk OI13 oi 13 e2 d0 14 71% 89