SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
str Strajki str OI24 oi 24 e2 d1 290 76% 86
str Task Fire Brigade str OI16 eng 9 11% 26
str Task Watchmen str PA2009 eng 0
str Zadanie Strajk [A] PA2013 str pa 2013 r2 a 5 40% 44
str Zadanie Strażnicy str PA2009 pa 2009 final 0
str Zadanie Straż pożarna str OI16 oi 16 e1 6 16% 34