SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
smi Śmieci OI18 smi oi d1 e2 18 108 68% 77
smi Task Garbage OI18 smi eng 48 79% 86